Användarvillkor

1. Så fungerar Simpell.se

Simpell.se ägs och drivs av Simpell Gig AB, 559147-2948, nedan Simpell. Simpells tjänst finns på webbplatsen https://simpell.se/ och är en webbaserad tjänst som hjälper privatpersoner och företag (”användare”) att hitta tjänsteföretag som utför bla IT & kommunikationstjänster som grafisk design, programmering, digital marknadsföring etc. (”företagen”). Som användare är det alltid kostnadsfritt att använda Simpell och man förbinder sig aldrig till att välja något av de företag man kommer i kontakt med via Simpell.

När användare lägger in en förfrågan på Simpell så skickas den till matchande frilansare och företag som ges möjlighet att besvara förfrågan. Simpell garanterar att enbart kontrollerade företag anslutna till Simpells tjänst har möjlighet att besvara förfrågan. När företaget tagit del av användarens kontaktuppgifter är det upp till dessa två parter att gå vidare i sin upphandling.

2. Sekretesspolicy och hanteringen av personuppgifter

Simpell följer de regler som enligt svensk lag stadgas i personuppgiftslagen (PUL). Genom att göra en förfrågan på Simpell.se samtycker användaren till att Simpell vidareförmedlar användarens kontaktuppgifter till de företag som väljer att besvara förfrågan. Användare kan även lämna ett samtycke till att Simpell får vidareförmedla användarens kontaktuppgifter till Simpells samarbetspartners. Användaren när som helst återkalla detta samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till Simpells kundservice.

3. Kontrollerade företag

Simpell har anslutna företag som tillhandahåller tjänster inom ett stort antal områden indelat i olika kategorier. För att hjälpa användare av Simpell att hitta trygga företag ställer vi krav på samtliga företag som vill ansluta sig till tjänsten. Simpell genomför löpande kontroller av samtliga företag för att garantera att de fortfarande uppfyller följande krav:

  • F-skatt
  • Moms
  • Skuldfrihet hos Kronofogden

4. Simpells ansvarsfrihet

Simpell är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan användare och företag. Det innebär att Simpell inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan användare och företag, t.ex. missförstånd i avtal, oenigheter gällande arbetet, skada eller utebliven betalning. Användaren har ingen rätt att kräva Simpell på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till Simpell.se, exempelvis felaktiga uppgifter, bristfälligt utfört arbete eller avstängning från Simpell.

5. Betalning

Vi använder oss av en tredje parts elektronisk betalningslösning, i Stripe Connect. För att kunna använda Tjänsten måste Användaren godkänna Stripe Connect;s användarvillkor, vilket man gör i samband med registreringen. Stripe Connect kommer då att få tillgång till vissa av dina personuppgifter för att kunna förmedla betalning mellan Uppdragsgivare, Frilansaren och oss. Stripe Connect accepterar betalning med de vanligare betalkorten så som VISA, MasterCard och American Express. Se mer under Stripe Connects användarvillkor här: https://stripe.com/us/connect/legal. 

Krypterade kortuppgifter kan komma att sparas för att kunna integreras med betallösningen Stripe Connect, för att underlätta användningen för dig som Användare och för att ha möjligheten att dela ut rabattkoder och användarkrediter till dig. 

Som Uppdragsgivare ska betalning ske när du väljer att acceptera ett anbud från en frilansare. För förmedlandet av tjänsten kommer vi att ta ut 10% av den ersättning som Uppdragsgivare ska betala frilansaren för det utförda arbetet. Utbetalning sker sedan när Uppdragsgivare godkänner utförd Förmedlad tjänst, varpå utbetalning till frilansare angivna bankkonto sker inom 2-7 bankdagar. Förmedlingen av ersättningen till frilansare innebär inte att frilansaren på något sätt står i anställnings- eller uppdragsförhållande till oss.  Du accepterar att vi inte ansvarar för någon som helst förlust i anledning av obehörig användning av betalkort, eller annan betalningsmetod, av en tredje part i samband med din användning av Tjänsten. 

6. Förfrågningar på Simpell.se samt skyldighet att följa svensk lag m.m

På Simpell finns ingen ansvarig utgivare utsedd och varje användare som väljer att göra en förfrågan på Simpell.se själv svarar straffrättsligt för materialet. Materialet får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler.

Användare ska uppträda professionellt och vårdat på Simpell.se, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras på Simpell.se. Materialet som användare publicerar på Simpell.se får inte vara illojalt med den verksamhet som Simpell bedriver. Missbruk av funktionerna på Simpell.se är absolut förbjudet, däribland att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus, använda andras inloggningsuppgifter eller på olika sätt förstöra för andra användare eller företags användning av Simpell.se. I de fall användare företar handlingar i syfte att försämra Simpells tjänst, förstöra Simpells renommé eller missleda Simpells företag genom att t.ex. göra upprepade förfrågningar, göra förfrågningar i egenskap av företag med syfte att prisjämföra eget företags tjänst eller skapa flera olika användare och göra förfrågningar utan intresse att anlita ett företag har Simpells rätt att, förutom att stänga av användaren, erhålla från användaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.

Användare är skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som har förstörande egenskaper, innan material överförs till Simpell.

7. Information på Simpell.se

Simpell arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på Simpell.se är korrekta men kan ej garantera detta. Användare äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på Simpell i de fall det förekommer material på Simpell.se som inte är korrekt.

8. Befriande omständigheter

Simpell är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet. Befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.

9. Immateriella rättigheter

Simpell äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av användarna på Simpell.se. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos användaren. Övrigt material, t.ex texter, grafik, bilder och logotyper som finns på Simpell.se ägs av Simpell och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen Simpell.se som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

10. Sanktioner

Simpell äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa allmänna villkor. Simpell äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som Simpell bedriver. Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan användaren stängas av med omedelbar verkan.

Om den information som användare publicerar på Simpell.se skulle leda till skadeståndsskyldighet för Simpell är användaren skyldig att hålla Simpell skadeslös eller ersätta Simpell för den skada som uppkommit.

11. Ändringar

Simpell har rätt att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Användare uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa allmänna villkor.

12. Tillämplig lag – Tvist

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

Simpell Gig AB
Org nr: 559147-2948
Adress: Lilla Drottninggatan 4A, 417 58 Göteborg
info@simpell.se